Aviso legal

Nota Legal

Os contidos facilitados a través de esta web emítese para efectos simplemente informativos e non substitúe a publicidade legal das leis, das disposicións e dos actos que teñan que ser publicados formalmente nun boletín oficial. Aínda que se efectuarán os esforzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, o Consello Municipal de Deportes de Ourense non garante a inexistencia de erros no contido deste sitio, nin que se encontre totalmente actualizado. Unicamente os textos publicados nas edicións impresas do BOP,DOG ou de outros boletíns oficiais teñen carácter auténtico e validez oficial.

En calquera caso, a información e contidos neste sitio web non poderá ser alegada en procesos contraditorios coa Administración, non asumindo responsabilidade algunha polas discrepancias que podan existir entre os documentos impresos da Administración e a publicación electrónica destas páxinas.

A información obtida a través da sección de contacto de este sitio web ten carácter unicamente informativo, sen que en ningún caso poidan derivarse de ela efecto xurídico vinculante algún (Real Decreto 208/1996 de 9 de febreiro, art 4 b)

O Consello Municipal de Deportes de Ourense non se fai responsable dos danos e prexuízos que poida ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas na web en relación coa adopción de decisións sobre o inicio, desenvolvemento ou resultado de procedementos administrativos. Tales decisións deben ser contrastadas nos servizos competentes.

Tanto o acceso ao portal, como o uso que poida facerse da información contida no mesmo son da exclusiva responsabilidade do usuario.

En algunhas ocasións pódense ofrecer enlaces a páxinas externas sobre as que o Consello Municipal de Deportes de Ourense non ten control algún e respecto das cales declina toda responsabilidade. Polo tanto o Consello Municipal de Deportes de Ourense non é responsable da exactitude e actualización da información proveniente de outras persoas físicas ou xurídicas que conste no seu sitio web ou a cál se remitan.

Uso de cookies

As “cookies” constitúen unha ferramenta empregada polos servidores web para almacenar e recuperar información proporcionada polos seus usuarios. Non é máis que un arquivo de texto que algúns servidores piden ao navegador que escriba no seu disco duro, con información proporcionada das accións realizadas pola páxina. Posúen unha data de caducidade, que pode oscilar dende o tempo que dure a sesión ou incluso unha data futura especificada, a partir da cal deixan de ser operativas.

Para maior información, visite o sitio web do Departamento de Tratamento da Información e Codificación dependente do Consello Superior de Investigacións Científicas de España.

Esta páxina web emprega “cookies” para a personalización dos servizos ofrecidos aos usuarios. As “cookies” implantadas non poden ler datos do seu disco duro nin incluír virus nos seus textos. Neste sentido, o usuario pode configurar o seu navegador para aceptar ou rexeitar por defecto todas as “cookies” ou para recibir un aviso en pantalla da recepción de cada “cookie” e decidir nese momento a súa implantación ou non no seu disco duro. Para iso suxerímoslle consultar a sección de axuda do seu navegador para saber como cambiar a configuración que actualmente emprega ou para eliminar ditas “cookies” en calquera momento.

DESACTIVACIÓN DE COOKIES. Poderase elixir en calquera intre qué “cookies” quere que funcionen neste sitio web mediante a configuración do navegador; por exemplo:
– Chrome: Configuración -> Mostrar opcións avanzadas -> Privacidade -> Configuración de contido.
Para máis información, pode consultar o soporte de Google ou a Axuda do navegador.
– Firefox: Ferramentas -> Opcións -> Privacidade -> Historial -> Configuración Personalizada.
Para máis información, pode consultar o soporte de Mozilla ou a Axuda do navegador.
– Internet Explorer: Ferramentas -> Opcións de Internet -> Privacidade -> Configuración.
Para máis información, pode consultar o soporte de Microsoft ou a Axuda do navegador.
– Safari: Preferencias -> Seguridade.
Para máis información, pode consultar o soporte de Apple ou a Axuda do navegador.

Política de Protección de datos de carácter persoal

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio web estará suxeito ao establecido na Lei orgánica 15/1999 de 13 de decembro (LOPD), de protección de datos de carácter persoal, e no resto da normativa de aplicación.

Estes datos se incorporarán os correspondentes ficheiros informatizados do Consello Municipal de Deportes de Ourense, segundo a lexislación ou normativa vixente en cada caso.

O Consello Municipal de Deportes de Ourense garante a confidencialidade no tratamento dos datos de carácter persoal que se soliciten o cidadán, así como a implementación das medidas, tanto de orden técnico como organizativo, que garanten a súa seguridade.

Para o exercicio dos dereitos de acceso, cancelación, rectificación o oposición, previstos na Lei orgánica de 13 de decembro 15/99 (LOPD), o interesado debe dirixirse a: Consello Municipal de Deportes de Ourense, Avda. Pardo de Cela (Pavillón dos Remedios) nº 2 32003 Ourense, indicando o tema: Dereitos LOPD.

Copyright

O uso non autorizado da información e demais elementos contidos neste portal, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade intelectual e industrial do Consello Municipal de Deportes de  Ourense, dará lugar ao exercicio das accións que legalmente lle correspondan a esta Administración e, no seu caso, ás responsabilidades que de ese dereito se puidesen derivar.

Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo á súa propia finalidade.