Criterios para a concesión de uso de instalacións deportivas municipais

O Consello Municipal de Deportes, na reunión ordinaria celebrada o 02 de xuño de 2016, tomouentre outros, o seguinte acordo:
Primeiro. Aprobar a publicación dos seguintes criterios de valoración para proceder á asignación de uso das instalacións deportivas municipais:

 • Categoría por equipo e nivel de competición. (Ata 40%)
 • Antigüidade, no uso dunha instalación deportiva municipal. (Ata 30 %)
 • Número de licenzas federativas. (Ata 20 %)
 • Criterios Técnicos que favorezan a planificación e xestión das instalacións do CMD. (Ata 10%)
  Se terá en conta:

  • Preferencia para os clubs ou entidades deportivas co domicilio social no Concello de Ourense.
  • Non dispoñer de instalacións deportivas propias ou o desfrute doutras instalacións alleas ao CMD.
  • Estabilidade no uso das instalación cedidas en tempadas anteriores. Asistencia/antelación de avisos no CMD cando non se usou.
  • Os requerimentos e especificacións propias da modalidade deportiva.
  • A entrega dos calendarios de competición coa máxima antelación.
  • A posibilidade de compartir espazo deportivo.
  • Preferencia da actividade deportiva sobre a actividade física.
  • Nas fins de semana, priorizarase o uso vinculado con eventos deportivos.

Segundo. O CMD reserva o dereito de asignar un número máximo de equipos por categoría e club e/ou de horas semanais de adestramento dos ditos equipos.

Terceiro. As solicitudes de xeito obrigatorio, deberán vir acompañadas dun proxecto explicativo, que recollerá, a lo menos, cada un dos puntos de valoración expostos anteriormente.