Subvencións a colectivos

O Consello Municipal de Deportes de Ourense ten entre os seus obxectivos a promoción e o fomento da Educación Física e o Deporte, especialmente o deporte base e feminino, de acordo cos seus estatutos e a lexislación de réxime local e deportiva. Así mesmo o Consello Municipal de Deportes é competente para aprobar Bases reguladoras de subvencións en materia deportiva.

Para obter máis información véxanse os documento “Bases” e “Anexos e formularios” que se atopa ao final desta páxina. As Bases reguladoras foron publicadas no BOP nº 98 de 29/04/2016

Terán a condición de destinatarios:

 • As federacións, asociacións, clubs ou entidades deportivas do municipio de Ourense inscritas no Rexistro de Asociacións Deportivas Municipais.
 • Os clubs deportivos do municipio de Ourense inscritos no Rexistro de Asociacións Deportivas Municipais que participen ou organicen competicións de carácter oficial.

Quedan expresamente excluídos:

 • Todos aqueles que teñan cantidades pendentes de reintegro procedentes de subvencións anteriores.
 • As entidades debedoras do CMD ou do Concello de Ourense
 • En xeral todos aqueles incursos en causas das previstas na Lei 38/2003 de 13 de novembro xeral de subvencións (art. 13) e a Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia (art. 10) ou normativa que as substitúa.
 • As actividades en idade escolar subvencionadas polos órganos competentes da Xunta de Galicia ou outras Entidades Públicas.
 • As entidades sancionadas en firme por infracción moi grave por órganos de xustiza deportiva.

Distínguense tres liñas de financiamento:

 1. Organización de actividades deportivas federadas e outras actividades de especial transcendencia social que contribúan á promoción deportiva no período comprendido entre 1 de novembro do ano precedente e o 31 de outubro de cada exercicio orzamentario.
 2. Gastos de funcionamento das entidades deportivas por participación ou organización de competicións e actividades federadas de carácter oficial, ben na tempada ou anualidade que rematen no exercicio orzamentario.

As solicitudes presentaranse nas oficinas do CMD e o prazo de presentación será:

 • Liña de actuación 1.a: Ata o 31 de outubro.
 • Liña de actuación 2.a: 30 días naturais dende a publicación da convocatoria no BOP. – Data máxima de solicitude: 01 de xuño de 2016

 1. Solicitude individualizada asinada polo peticionario ou, no caso de persoas xurídicas, polo representante legal debidamente acreditado, con indicación de enderezo electrónico e postal, número telefónico e fax, para os efectos de notificacións e comunicacións (anexo I)
 2. Fotocopia do código de identificación fiscal (CIF) no caso de persoas xurídicas e o número de identificación fiscal (NIF) no suposto de persoas físicas.
 3. Inscrición no Rexistro de asociacións municipais e nos rexistros oficiais segundo a natureza da actividade a subvencionar, indicándose, no caso de persoas xurídicas, os estatutos que rexen a entidade así como certificación acreditativa dos cargos representativos e domicilio social.
 4. Os datos bancarios da conta á que se poderá transferir o importe da subvención na folla de terceiros que se facilitará na Administración do CMD.
 5. Declaración responsable de non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario (anexo II)
 6. Declaración responsable de non ser debedor á facenda estatal, autonómica e local, nin á Seguridade Social (anexo III), autorizando o CMD para pedir os certificados correspondentes ante a Axencia Estatal de Facenda e o Concello de Ourense si fora preciso.
 7. Orzamento de ingresos e gastos da actividade, con expresión do financiamento previsto (anexo IV) e liquidación do orzamento da tempada ou exercicio económico anterior. O orzamento deberá de vir equilibrado, ingresos=gastos.
 8. Compromiso firme de comunicar ao CMD a concesión de calquera outra axuda ou subvención, de entes públicos ou privados, para a mesma finalidade, tan pronto a coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación outorgada.

 1. Se se solicita subvención acorde coa liña 1:
  • Memoria onde se indique de forma separada os seguintes extremos:
   • Interese xeral da actividade no ámbito municipal
   • Número de beneficiarios, directos ou indirectos
   • Modalidade feminina, de ser o caso
   • Participación de categorías bases
   • Formación e divulgación deportiva
   • Volume de subvencións concedidas á actividade para a mesma finalidade
 2. De solicitar subvención da liña 2:
  • Certificado da Federación Deportiva correspondente na que expresamente se indique:
   • Número de equipos e categoría.
   • Número de licenzas federativas durante a tempada obxecto da subvención por equipo no que se indique cales pertencen á categoría feminina. No caso de que a tempada coincida coa anualidade, xuntarase tamén o número de licenzas tramitadas na tempada anterior.
   • Número de técnicos e persoal auxiliar adscrito con licenza federativa para a tempada obxecto da subvención.
  • Declaración responsable
   • Na que se indique o número de técnicos e persoal auxiliar con alta federativa e titulación con valor académico oficial segundo modelo do anexo V. Copia do contrato laboral, de ser o caso, dos técnicos da entidade que teñan como mínimo estipulado no seu contrato 10 ou mais horas semanais e 6 meses ou mais de duración durante o periodo obxecto de subvención.
   • Na que se indique a previsión de desprazamento e días de aloxamento segundo modelo do anexo VI.
  • Calendario oficial de competición
  • Memoria na que se indique de forma separada os seguintes extremos:
   • Media de participantes por cada actividade de promoción, formación e divulgativas ou escolas deportivas.
   • Importe dos investimento para mellora, mantemento e xestión de instalacións municipais, de ser o caso.
   • Outros datos de carácter social e deportivo do club.

Alta Calidad - Concellería de Deportes (v)_opt

Alta Calidad - Consello Municipal de Deportes_opt