Técnico da Administración Xeral: publicada listaxe admitidos/excluidos

Publicada no taboleiro da Sede Electrónica listaxe provisional de  candidatos admitidos/excluídos no procedemento de confección de listaxes de Técnico da Administración Xeral do Consello Municipal de Deportes.

https://deportesourense.sedelectronica.gal/board

Segundo se recolle no Apartado de Instrución e Resolución do Procedemento das bases específicas que rexen a convocatoria:

“Concluído o prazo de presentación de instancias, a Xerencia do Consello Municipal de Deportes procederá a un primeiro exame das solicitudes, no que se verificará o cumprimento dos requisitos de admisión ao procedemento dos aspirantes, formulándose proposta de aprobación da lista provisional de admitidos e excluídos ao procedemento, así como da designación do tribunal, para a súa aprobación pola Presidencia do Consello Municipal de Deportes.

A lista provisional e a designación inicial do tribunal publicaranse no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Consello Municipal de Deportes.

Os interesados disporán dun prazo de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación para a emenda das deficiencias documentais advertidas nas solicitudes, así como para a formulación de alegacións fronte á designación do tribunal.

Á vista das emendas e alegacións presentadas en prazo, o Presidente do Consello Municipal de Deportes resolverá, aprobando de modo definitivo a lista de admitidos e excluídos e a composición do tribunal de valoración.”