Aprobadas as bases para as subvencións de entidades e para o desenvolvemento de actividades deportivas

  • As axudas, en réxime de concorrencia competitiva, están dirixidas á organización de actividades deportivas federadas e outras actividades de especial transcendencia social e para gastos de funcionamento

  • A porcentaxe subvencionable non poderá exceder do 75% do custo

  • Publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e no espazo web http://www.deportesourense.com.

Ourense, 6 de maio de 2021

O Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes (CMD) aprobou, na súa sesión semanal, as Bases reguladoras de subvencións en materia deportiva. Estas axudas, en réxime de concorrencia competitiva, están dirixidas a dúas liñas de financiamento: para a organización de actividades deportivas federadas e outras actividades de especial transcendencia social que contribúan á promoción deportiva (entre o 1 de novembro de 2020 e o 31 de outubro 2021); e para gastos de funcionamento das entidades deportivas por participación en actividades federadas de carácter oficial.

Poderán optar ás axudas do CMD as federacións deportivas e clubs ou entidades deportivas inscritos/as no Rexistro de Asociacións Deportivas Municipais, quedando excluídas aquelas que teñan débedas co CMD, as sancionadas en firme por infraccións relacionadas coa xustiza deportiva ou as que xa teñan convenios nominativos asinados, entre outros casos.

A porcentaxe subvencionable non poderá exceder o 75% do custo da actividade, agás que se trate de actividades de especial interese público ou social, debidamente xustificado no expediente.

Entre os gastos que se poden incluír, están os de oficina; adquisición de trofeos ou material deportivo; publicidade da actividade da entidade; adquisición, reposición da caixa de urxencias e gastos médico-fisioterápicos e farmacéuticos; liquidación de gastos efectuados a monitores/as, adestradores/as e profesores/as de escolas deportivas e equipos de competición da entidade ou outros profesionais relacionados coa práctica deportiva; mantemento, aloxamento e desprazamento de deportistas; dereitos de arbitraxe; licenzas, mutualidade deportiva e inscricións en competicións; seguros de accidentes ou de responsabilidade civil; cantidades satisfeitas por utilización de instalacións deportivas; etc.

Como novidade desta convocatoria, as bases aprobadas no Consello Reitor incrementan a valoración dos técnicos; introducen entre as actividades promocionais todas aquelas relacionadas con medios telemáticos; e introdúcese, no apartado ‘Varios’, a valoración de gastos derivados da adquisición ou contratación de servizos de limpeza e desinfección para previr contaxios relacionados coa COVID.

As bases publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e no espazo web http://www.deportesourense.com.