Concesión de bolsas a deportistas individuais – convocatoria 2022

O pasado xoves, 22 de decembro de 2022, o Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes acordou outorgar as bolsas na categoría de iniciación, con cargo á aplicación orzamentaria: 3410 48000, nos termos reflectidos nas bases que rexen a convocatoria, ós seguintes deportistas:

NºR.

2022

DEPORTISTA

MODALIDADE

Bolsa

NI CTO. AUT.

NII CTO. NAC./FIN.

NIII MED. CTO. NAC.

OBSERVACIÓNS

528

Maria Ferreiro Domínguez

Taekwondo

I

400 €

3ª Cto. España

529

Ana Ferreiro Domínguez

Taekwondo

I

150 €

2ª Cto. Galego

530

Hugo Maya Tavares

Taekwondo

I

400 €

2º Cto. España

538

Laura Bindi Prieto

Ximnasia

I

150 €

2ª Cto. Galego

552

Marta Rodríguez Cancio

Ximnasia

I

400 €

1ª Cto España

553

Daniela Rodríguez Augusto

Ximnasia

I

200 €

6ª Cto. España

558

Ainoha García Rodríguez

Taekwondo

I

400 €

3ª Cto España

560

Zaira Couxil Gómez

Ximnasia

I

400 €

3ª Cto España

564

Eva Feijoo Gómez

Natación

I

150 €

2ª Cto. Galicia

565

Saúl Rodríguez Rodríguez

Ximnasia

I

150 €

1º Cto. Galego

566

Iria Solera Movilla

Atletismo

I

150 €

1ª Cto. Galego

569

Javier Malingre Sánchez

Atletismo

I

150 €

1º Cto. Galego

571

Kikhail Mezlyakov Kostomarov

Natación

I

150 €

3º Cto. Galego

573

Candela Chaparro Gómez

Ximnasia

I

150 €

3ª Cto. Galego

574

Julio Iglesias Doval

Taekwondo

I

150 €

1º Cto. Galego

575

Javier Trillo García

Atletismo

I

150 €

2º Cto. Galego

576

Eva Feijoo Gómez

Socorrismo

I

150 €

4º Cto. España

577

Hugo Rodríguez Pérez

Ximnasia

I

400 €

2º Cto. España

578

Mateo Rodríguez Pérez

Ximnasia

I

400 €

3º Cto. España

579

Diego Rodríguez Pérez

Ximnasia

I

400 €

1º Cto. España

580

Sergio Quintas Rivera

Atletismo

I

150 €

6º Cto. España

586

Manuela Blanco Miguelez

Atletismo

I

200 €

7ª Cto. España

588

Rebeca Fernández Guntiñas

Atletismo

I

150 €

2ª Cto. Galego

591

Benjamín Celis López

Ximnasia

I

200 €

8º Cto. España

592

Patrick Celis López

Ximnasia

I

150 €

2º Cto. Galego

594

Gonzalo Caparros Dieguez

Loita

I

400 €

3º Cto. España

595

Álvaro Cobelas Álvarez

Triatlón

I

150 €

1º Cto. Galego

596

Alma Quintana Rodríguez

Ximnasia

I

200 €

4ª Cto. España

599

Pedro Castaño Rodríguez

Ximnasia

I

400 €

2º Cto. España

601

Mario Casal Carbajosa

Atletismo

I

150 €

2º Cto. Galego

602

Miguel Gayoso Vázquez

Automobilismo

I

350 €

2º Cto. España

604

Artai Czamecki Pérez

Loita

I

150 €

3º Cto. Galego

607

Blanca Pereira Rubin

Atletismo

I

400 €

1º Cto. España

613

Martina González Rey

Ximnasia

I

150 €

3ª Cto. Galego

614

Daniel Gayoso Vázquez

Automobilismo

I

150 €

6º Cto. España

615

Carlos Grediaga Seara

Loita

I

400 €

1º Cto. España

616

Alexandre Grediaga Seara

Loita

I

150 €

2º Cto. Galego

617

Anxela Seoane Rodríguez

Atletismo

I

150 €

1º Cto. Galego

620

Paula Casas Novoa

Bádminton

I

150 €

3ª Cto. Galego

622

Ana Novoa Sánchez

Bádminton

I

400 €

1ª Cto. España

623

Ana Novoa Sánchez

Tenis

I

150 €

1ª Cto. Galego

TOTAL CANTIDADE CATEGORÍA INICIACIÓN 9800 €

Así mesmo, non se valoraron, ao non reunir os requisitos mínimos da convocatoria do Nivel de Iniciación, aos seguintes deportistas:

NºR.

DEPORTISTA

MODALIDADE

Bolsa

OBSERVACIÓNS

570

Yago Quiroga Ramos

Natación

I

Non reúne os requisitos marcados nas bases .

581

Alicia Da Silva Pérez

Atletismo

I

Non reúne os requisitos marcados nas bases .

619

David Casas Novoa

Bádminton

I

Non reúne os requisitos marcados nas bases .

625

Rocio Marín Pérez

Atletismo

I

Non reúne os requisitos marcados nas bases .

628

Candela Castro Grediaga

Loita

I

Non reúne os requisitos marcados nas bases .

Por outra banda, outorgáronse bolsas na categoría de cualificación, con cargo á aplicación orzamentaria: 3410 48000, nos termos reflectidos nas bases que rexen a convocatoria, ós seguintes deportistas:

 

NºR.

DEPORTISTA

MODALIDADE

Bolsa

NI CTO.AUT.

NII CTO. NAC./FIN.

NIII MED. CTO. NAC.

OBSERVACIÓNS

526

Paula Fernández Justo

Tiro Olímpico

C

650 €

1ª Cto. España

542

Héctor Álvarez Álvarez

Natación

C

300 €

3º Cto. Galego

572

David Davite Aguiar

Tiro Olímpico

C

650 €

1º Cto. España

582

Yago Mondelo Baltar

Boxeo

C

950 €

2º Cto. España

585

Noa Puente-Dood Álvarez

Ximnasia

C

500 €

5ª Cto. España

589

Martín Fernández Novoa

Atletismo

C

950 €

4º Cto. Mundo

593

Agar Gago Troitiño

Wu-Shu

C

650 €

2ª Cto. España

597

Yago Outeiriño Rodríguez

Boxeo

C

300 €

1º Cto. Galego

598

Manuel Miguez Escudero

Boxeo

C

650 €

3º Cto. España

603

Alberto Taboada Vila

Natación

C

300 €

3º Cto. Galego

609

Wilson Alberto Tavares Sousa

Boxeo

C

300 €

1º Cto. Galego

621

David González García

Natación

C

300 €

1º Cto. Galego

624

Ezequiel Gago Troitiño

Wu-Shu

C

650 €

2º Cto. España

 

TOTAL CANTIDADE CATEGORÍA CUALIFICACIÓN: 7150 €

Non se valoraron, ao non reunir os requisitos mínimos da convocatoria do Nivel de Cualificación, aos seguintes deportistas:

NºR.

DEPORTISTA

MODALIDADE

Bolsa

NI CTO. AUT.

NII CTO. NAC./FIN.

NIII MED. CTO. NAC.

OBSERVACIÓNS

583

Alicia Silva Rodríguez

Waterpolo

C

Non reúne os requisitos da convocatoria

627

Andrea Castro Grediaga

Loita

C

Non reúne os requisitos da convocatoria

Por tanto, a cantidade total subvencionada, categoría de iniciación máis cualificación ascende a 16.950 €. O pagamento das bolsas queda condicionado á presentación por parte do solicitante do certificado federativo individualizado no que conste de alta na Federación (Licenza federativa), no prazo máximo dun mes a contar desde a publicación da resolución da concesión.

RÉXIME DE RECURSOS

Contra este acordo do Consello Reitor, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun mes a contar desde o día seguinte ao da recepción da notificación, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas; ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, a contar desde o día seguinte ao da recepción da notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

Se se optase por interpor o recurso de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso ou acción que estime procedente.