Lista definitiva de contratación – Auxiliares Administrativos

Visto a Acta do Tribunal Calificador do día 16/12/2021, relativo á Aprobación das Listaxes Definitivas de Baremación, no exercicio das atribucións que lle confiren as competencias delegadas en materia de deportes, segundo delegación de competencia mediante Decreto de Alcaldía nº 2021005267 DE 2/7/2021, o Presidente do Consello Municipal de Deportes resolveu as alegacións presentadas polos aspirantes en tempo e forma, aplicando as valoracións segundo as bases que rexen a convocatoria. Así mesmo, resolveu elevar a definitiva a listaxe de contratación de Auxiliar Administrativo do Consello Municipal de Deportes.

Pode consultar a dita lista no taboleiro de anuncios da sede electrónica e no espazo denominado: Listas de Contratación, na marxe esquerda da páxina principal da web.