Resolución adxudicación de bolsas a deportistas de competición individual

O Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes de Ourense, na sesión ordinaria que tivo lugar o 02/09/2021 adoptou, entre outros, o acordo de ampliar en 2.700,00 euros a dotación orzamentaria destinada á concesión de bolsas á mellora e perfeccionamiento de deportistas durante os anos 2019 e 2020. Así mesmo, outorgou as Bolsas na categoría de Iniciación, que ascenden a un total de 13.100,00€ e as Bolsas na categoría de Cualificación, que ascende a un total de 9.600,00 €; ambas con cargo á Aplicación orzamentaria: 3410.48000 e nos termos reflectidos nas Bases que rexen a convocatoria.

Resolución do Consello Reitor sobre adxudicación de bolsas a deportistas