Proposta clasificacion ofertas servizo socorrismo

Comprobación da documentación administrativa e apertura dos sobre 2 e 3.