Procedemento negociado para contratación subministro productos químicos para augas piscinas municipais.